ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานเผยแพร่ 6

แหล่งเงิน ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน 77.79
รายได้จากการเรียนการสอน 19.67
รายได้จากการวิจัย -
รายได้จากการบริการทางวิชาการ 0.24
รายได้จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -
รายได้จากการดำเนินงานอื่น(นอกพันธกิจ ) 1.07
รายได้ทางการเงิน 1.22
เงินกู้ -
เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 0.01

 

ข้อมูล ณ วันที่