ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานเผยแพร่7

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22.89 49.37 6.84 11.12 9.84
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 44.07 35.57 6.30 8.18 5.88
ผลงานการให้บริการวิชาการ     100.00    
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม         100.00
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี       100.00  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้       100.00  
ผู้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา          

 

ข้อมูล ณ วันที่