รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 
คณะ/หน่วยงานเหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว อื่นๆ รวมทั้งหมด
 วิชาการ   ปฏิบัติการ   วิชาการ   ปฏิบัติการ   วิชาการ   ปฏิบัติการ   วิชาการ   ปฏิบัติการ   วิชาการ   ปฏิบัติการ   วิชาการ   ปฏิบัติการ 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 0 25 5 1 4 0 1 11 9 0 0 103
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 56 0 14 7 0 3 0 9 1 10 0 0 100
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 79 1 65 7 1 3 0 0 22 30 0 0 208
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 0 40 6 1 4 0 0 11 5 0 0 113
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 65 0 22 10 1 0 0 0 0 11 0 0 109
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 28 0 30 7 3 3 2 0 13 6 0 0 92
 โครงการจัดตั้งคณะ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 สำนักงานอธิการบดี 0 32 0 111 0 11 0 55 0 100 0 0 309
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 0 27 0 0 0 2 0 27 0 0 57
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 2 0 8 0 1 0 1 0 4 0 0 16
 รวม 321 36 196 202 7 29 2 68 58 202 0 0 1,121

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ