รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 
ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
 อนุปริญญา   ป.ตรี   ป.บัณฑิต   ป.โท   ปวส.   ป.เอก   อื่นๆ 
  ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
  รองศาสตราจารย์ 0 0 0 14 0 3 0 17
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 12 0 117 0 6 0 135
  อาจารย์ 0 122 0 301 0 8 0 431
  ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 0 1 0 0 0 0 0 1
 รวม 0 135 0 432 0 17 0 584

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ