รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ ISCED ระดับการศึกษา และ เพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
คณะ/หน่วยงานเหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโท
ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวม
 
   5-52-522สาขาวิชา 37 1 3835 0 350 0 072 1 73
   5-52-523สาขาวิชา 29 1 300 0 00 0 029 1 30
   5-00-000สาขาวิชา 31 0 310 0 00 0 031 0 31
   5-54-000สาขาวิชา 35 2 37131 5 1360 0 0166 7 173
   5-52-521สาขาวิชา 46 0 46308 20 3280 0 0354 20 374
   1-14-145สาขาวิชา 0 0 0505 100 6050 0 0505 100 605
รวม () 178 4 182979 125 1,1040 0 01,157 129 1,286
 
   6-62-621สาขาวิชา 0 0 0196 247 4430 0 0196 247 443
   6-62-624สาขาวิชา 66 28 94231 35 2660 0 0297 63 360
รวม () 66 28 94427 282 7090 0 0493 310 803
 
   3-34-344สาขาวิชา 19 284 303112 1,450 1,5620 2 2131 1,736 1,867
   3-34-000สาขาวิชา 0 0 00 0 034 75 10934 75 109
   3-34-343สาขาวิชา 2 13 150 0 00 0 02 13 15
   3-34-345สาขาวิชา 155 356 511781 2,041 2,8221 6 7937 2,403 3,340
   3-34-342สาขาวิชา 35 198 233106 414 5200 1 1141 613 754
   4-00-000สาขาวิชา 0 0 05 14 190 0 05 14 19
   3-34-346สาขาวิชา 2 45 470 0 00 0 02 45 47
รวม () 213 896 1,1091,004 3,919 4,92335 84 1191,252 4,899 6,151
 
   4-44-442สาขาวิชา 0 0 06 25 310 0 06 25 31
   4-48-481สาขาวิชา 0 0 0335 385 7200 0 0335 385 720
รวม () 0 0 0341 410 7510 0 0341 410 751
 
   5-58-581สาขาวิชา 0 0 0129 84 2130 0 0129 84 213
   5-58-582สาขาวิชา 0 0 0442 66 5080 0 0442 66 508
   5-52-522สาขาวิชา 0 0 0554 23 57715 0 15569 23 592
   5-52-523สาขาวิชา 0 0 0156 32 1880 0 0156 32 188
   5-54-000สาขาวิชา 0 0 0196 21 2170 0 0196 21 217
   5-52-521สาขาวิชา 0 0 0140 3 1430 0 0140 3 143
รวม () 0 0 01,617 229 1,84615 0 151,632 229 1,861
 
   2-22-222สาขาวิชา 0 0 047 311 3580 0 047 311 358
   8-81-811สาขาวิชา 0 0 010 58 680 0 010 58 68
   8-81-812สาขาวิชา 0 0 037 117 1540 0 037 117 154
รวม () 0 0 094 486 5800 0 094 486 580
รวมทั้งหมด 457 928 1,3854,462 5,451 9,91350 84 1344,969 6,463 11,432

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ