รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ ISCED ระดับการศึกษา และ เพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2556
คณะ/หน่วยงานเหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโท
ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   5-52-522สาขาวิชา 38 1 3937 2 390 0 075 3 78
   5-52-523สาขาวิชา 41 1 420 0 00 0 041 1 42
   5-00-000สาขาวิชา 34 0 340 0 00 0 034 0 34
   5-54-000สาขาวิชา 47 2 49150 8 1580 0 0197 10 207
   5-52-521สาขาวิชา 50 0 50347 22 3690 0 0397 22 419
   1-14-145สาขาวิชา 0 0 0526 101 6270 0 0526 101 627
รวม (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 210 4 2141,060 133 1,1930 0 01,270 137 1,407
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   6-62-621สาขาวิชา 0 0 0216 269 4850 0 0216 269 485
   6-62-624สาขาวิชา 69 30 99266 41 3070 0 0335 71 406
   6-62-622สาขาวิชา 0 0 02 0 20 0 02 0 2
รวม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 69 30 99484 310 7940 0 0553 340 893
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3-34-344สาขาวิชา 19 297 316115 1,502 1,6170 2 2134 1,801 1,935
   3-34-000สาขาวิชา 0 0 00 0 026 49 7526 49 75
   3-34-343สาขาวิชา 2 13 150 0 00 0 02 13 15
   3-34-345สาขาวิชา 166 377 543842 2,177 3,0191 6 71,009 2,560 3,569
   3-34-342สาขาวิชา 41 206 247113 430 5430 1 1154 637 791
   4-00-000สาขาวิชา 0 0 06 20 260 0 06 20 26
   3-34-346สาขาวิชา 2 46 480 0 00 0 02 46 48
รวม (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 230 939 1,1691,076 4,129 5,20527 58 851,333 5,126 6,459
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   4-44-442สาขาวิชา 0 0 07 27 340 0 07 27 34
   4-48-481สาขาวิชา 0 0 0355 401 7560 0 0355 401 756
รวม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0362 428 7900 0 0362 428 790
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   5-58-581สาขาวิชา 0 0 0134 91 2250 0 0134 91 225
   5-58-582สาขาวิชา 0 0 0484 71 5550 0 0484 71 555
   5-52-522สาขาวิชา 0 0 0615 25 64010 0 10625 25 650
   5-52-523สาขาวิชา 0 0 0173 33 2060 0 0173 33 206
   5-54-000สาขาวิชา 0 0 0213 22 2350 0 0213 22 235
   5-52-521สาขาวิชา 0 0 0152 3 1550 0 0152 3 155
รวม (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) 0 0 01,771 245 2,01610 0 101,781 245 2,026
  คณะศิลปศาสตร์
   2-22-222สาขาวิชา 0 0 050 326 3760 0 050 326 376
   8-81-811สาขาวิชา 0 0 010 61 710 0 010 61 71
   8-81-812สาขาวิชา 0 0 037 126 1630 0 037 126 163
รวม (คณะศิลปศาสตร์) 0 0 097 513 6100 0 097 513 610
รวมทั้งหมด 509 973 1,4824,850 5,758 10,60837 58 955,396 6,789 12,185

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ