รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
คณะ   กลุ่มสาขาวิชาเรียน (นักศึกษา) รวม
การศึกษา มนุษย์ศาสตร์
และศิลป
สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
และกฎหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและ
สวัสดิการ
บริการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากร       1 22       23  
นักศึกษา         31       31  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากร           22     45  
นักศึกษา                 0  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร 1 2 1           49  
นักศึกษา       19         19  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร       20         69  
นักศึกษา                 0  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บุคลากร         23       92  
นักศึกษา                 0  
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากร   5 3           100  
นักศึกษา                 0  
รวมทั้งหมด      บุคลากร      1 7 4 21 45 22 0 0 100  
นักศึกษา      0 0 0 19 31 0 0 0 50  

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ