รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 รายงานเผยแพร่ ๓
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2554
คณะ   กลุ่มสาขาวิชาเรียน (นักศึกษา) รวม
การศึกษา มนุษย์ศาสตร์
และศิลป
สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
และกฎหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและ
สวัสดิการ
บริการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากร       1 22       23  
นักศึกษา         34       34  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากร           22     22  
นักศึกษา                 0  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร 1 2 1           4  
นักศึกษา       26         26  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร       20         20  
นักศึกษา                 0  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บุคลากร         23       23  
นักศึกษา                 0  
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากร   5 3           8  
นักศึกษา                 0  
รวมทั้งหมด      บุคลากร      1 7 4 21 45 22 0 0 100  
นักศึกษา      0 0 0 26 34 0 0 0 60  

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ