รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2556

คณะ/หน่วยงานเหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโท
ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    002261 สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 0 340 0 00 0 034 0 34
    002652 สาขาวิชา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 47 2 490 0 00 0 047 2 49
    000467 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า 38 1 390 0 00 0 038 1 39
    003571 สาขาวิชา ช่างยนต์ 50 0 500 0 00 0 050 0 50
    000457 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 41 1 420 0 00 0 041 1 42
    001457 สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล 0 0 0275 0 2750 0 0275 0 275
    001478 สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 0 0 072 22 940 0 072 22 94
    001481 สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 037 2 390 0 037 2 39
    001455 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 0 0 0150 8 1580 0 0150 8 158
    001037 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0197 2 1990 0 0197 2 199
    001062 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 082 19 1010 0 082 19 101
    001026 สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 074 14 880 0 074 14 88
    002318 สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 0 0 070 28 980 0 070 28 98
    001032 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0103 38 1410 0 0103 38 141
รวม ( คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ) 210 4 2141,060 133 1,1930 0 01,270 137 1,407
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    001275 สาขาวิชา เกษตรกลวิธาน 0 0 0196 9 2050 0 0196 9 205
    000616 สาขาวิชา ประมง 0 0 048 16 640 0 048 16 64
    000700 สาขาวิชา พืชศาสตร์ 69 30 990 0 00 0 069 30 99
    000702 สาขาวิชา พืชศาสตร์ – พืชไร่นา 0 0 0101 58 1590 0 0101 58 159
    000701 สาขาวิชา พืชศาสตร์ – พืชสวน 0 0 02 0 20 0 02 0 2
    000923 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมง 0 0 022 16 380 0 022 16 38
    000965 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 027 107 1340 0 027 107 134
    001161 สาขาวิชา สัตวศาสตร์ 0 0 088 104 1920 0 088 104 192
รวม ( คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ) 69 30 99484 310 7940 0 0553 340 893
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    000318 สาขาวิชา การเงิน 2 13 150 0 00 0 02 13 15
    000024 สาขาวิชา การจัดการ 20 64 840 0 00 0 020 64 84
    002210 สาขาวิชา การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 1 0 0 072 67 1390 0 072 67 139
    002211 สาขาวิชา การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 2 0 0 0118 13 1310 0 0118 13 131
    002213 สาขาวิชา การจัดการ-การจัดการทั่วไป 0 0 0171 890 1,0610 0 0171 890 1,061
    002214 สาขาวิชา การจัดการ-การจัดการสำนักงาน 0 0 027 174 2010 0 027 174 201
    000054 สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 0 0 00 0 00 3 30 3 3
    000101 สาขาวิชา การตลาด 41 206 24782 366 4480 1 1123 573 696
    002228 สาขาวิชา การตลาด-การสื่อสารการตลาด 0 0 031 64 950 0 031 64 95
    000143 สาขาวิชา การบริหารธุรกิจเกษตร 0 0 06 20 260 0 06 20 26
    003744 สาขาวิชา การบัญชี 19 297 316115 1502 1,6170 2 2134 1,801 1,935
    003932 สาขาวิชา การเลขานุการ 2 46 480 0 00 0 02 46 48
    003805 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 146 313 4590 0 00 0 0146 313 459
    001427 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 0 0 0454 1033 1,4870 0 0454 1,033 1,487
    000577 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 0 0 00 0 026 49 7526 49 75
    000811 สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ 0 0 00 0 01 3 41 3 4
รวม ( คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 230 939 1,1691,076 4,129 5,20527 58 851,333 5,126 6,459
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    001283 สาขาวิชา เคมี 0 0 07 27 340 0 07 27 34
    001375 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 02 0 20 0 02 0 2
    001406 สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 0 0 017 12 290 0 017 12 29
    001423 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0185 249 4340 0 0185 249 434
    000886 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0151 140 2910 0 0151 140 291
รวม ( คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) 0 0 0362 428 7900 0 0362 428 790
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    001422 สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 0102 68 1700 0 0102 68 170
    002000 สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 032 23 550 0 032 23 55
    001037 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0152 3 1550 0 0152 3 155
    001062 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0615 25 64010 0 10625 25 650
    001057 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 0 0 0484 71 5550 0 0484 71 555
    002318 สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 0 0 0173 33 2060 0 0173 33 206
    001032 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0213 22 2350 0 0213 22 235
รวม ( คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) 0 0 01,771 245 2,01610 0 101,781 245 2,026
  คณะศิลปศาสตร์
    000107 สาขาวิชา การท่องเที่ยว 0 0 015 36 510 0 015 36 51
    003122 สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 0 022 90 1120 0 022 90 112
    000343 สาขาวิชา การโรงแรม 0 0 010 61 710 0 010 61 71
    000766 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 0 0 050 326 3760 0 050 326 376
รวม ( คณะศิลปศาสตร์ ) 0 0 097 513 6100 0 097 513 610
รวมทั้งหมด 509 973 1,4824,850 5,758 10,60837 58 955,396 6,789 12,185

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ