รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
ข้อมูล ณ วันที 23 ธันวาคม 2556
คณะ/หน่วยงานเหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโท
ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมชาย หญิง รวม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 0 310 0 00 0 031 0 31
    สาขาวิชา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 35 2 370 0 00 0 035 2 37
    สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า 37 1 380 0 00 0 037 1 38
    สาขาวิชา ช่างยนต์ 46 0 460 0 00 0 046 0 46
    สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 1 300 0 00 0 029 1 30
    สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล 0 0 0238 0 2380 0 0238 0 238
    สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 0 0 070 20 900 0 070 20 90
    สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 035 0 350 0 035 0 35
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 0 0 0131 5 1360 0 0131 5 136
    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0188 2 1900 0 0188 2 190
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 080 19 990 0 080 19 99
    สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 070 15 850 0 070 15 85
    สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 0 0 069 27 960 0 069 27 96
    สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 098 37 1350 0 098 37 135
รวม ( คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ) 178 4 182979 125 1,1040 0 01,157 129 1,286
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    สาขาวิชา เกษตรกลวิธาน 0 0 0167 7 1740 0 0167 7 174
    สาขาวิชา ประมง 0 0 044 16 600 0 044 16 60
    สาขาวิชา พืชศาสตร์ 66 28 940 0 00 0 066 28 94
    สาขาวิชา พืชศาสตร์ – พืชไร่นา 0 0 091 52 1430 0 091 52 143
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมง 0 0 020 12 320 0 020 12 32
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 024 99 1230 0 024 99 123
    สาขาวิชา สัตวศาสตร์ 0 0 081 96 1770 0 081 96 177
รวม ( คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ) 66 28 94427 282 7090 0 0493 310 803
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชา การเงิน 2 13 150 0 00 0 02 13 15
    สาขาวิชา การจัดการ 16 62 780 0 00 0 016 62 78
    สาขาวิชา การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 2 0 0 0113 13 1260 0 0113 13 126
    สาขาวิชา การจัดการ-การจัดการทั่วไป 0 0 0152 840 9920 0 0152 840 992
    สาขาวิชา การจัดการ-การจัดการสำนักงาน 0 0 026 174 2000 0 026 174 200
    สาขาวิชา การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 0 0 070 66 1360 0 070 66 136
    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 0 0 00 0 00 3 30 3 3
    สาขาวิชา การตลาด 35 198 23376 353 4290 1 1111 552 663
    สาขาวิชา การตลาด-การสื่อสารการตลาด 0 0 030 61 910 0 030 61 91
    สาขาวิชา การบริหารธุรกิจเกษตร 0 0 05 14 190 0 05 14 19
    สาขาวิชา การบัญชี 19 284 303112 1450 1,5620 2 2131 1,736 1,867
    สาขาวิชา การเลขานุการ 2 45 470 0 00 0 02 45 47
    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 294 4330 0 00 0 0139 294 433
    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 0 0 0420 948 1,3680 0 0420 948 1,368
    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 0 0 00 0 034 75 10934 75 109
    สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ 0 0 00 0 01 3 41 3 4
รวม ( คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 213 896 1,1091,004 3,919 4,92335 84 1191,252 4,899 6,151
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สาขาวิชา เคมี 0 0 06 25 310 0 06 25 31
    สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 02 0 20 0 02 0 2
    สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 0 0 018 14 320 0 018 14 32
    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0174 235 4090 0 0174 235 409
    สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0141 136 2770 0 0141 136 277
รวม ( คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) 0 0 0341 410 7510 0 0341 410 751
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 099 65 1640 0 099 65 164
    สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 030 19 490 0 030 19 49
    สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0140 3 1430 0 0140 3 143
    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0554 23 57715 0 15569 23 592
    สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 0 0 0442 66 5080 0 0442 66 508
    สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 0 0 0156 32 1880 0 0156 32 188
    สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0196 21 2170 0 0196 21 217
รวม ( คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) 0 0 01,617 229 1,84615 0 151,632 229 1,861
  คณะศิลปศาสตร์
    สาขาวิชา การท่องเที่ยว 0 0 015 33 480 0 015 33 48
    สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 0 022 84 1060 0 022 84 106
    สาขาวิชา การโรงแรม 0 0 010 58 680 0 010 58 68
    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 0 0 047 311 3580 0 047 311 358
รวม ( คณะศิลปศาสตร์ ) 0 0 094 486 5800 0 094 486 580
รวมทั้งหมด 457 928 1,3854,462 5,451 9,91350 84 1344,969 6,463 11,432

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ