ปีการศึกษา
 
บุคลากร
รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
นักศึกษา
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ ภาคการศึกษาที่ 1
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ ภาคการศึกษาที่ 2
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ ISCED ระดับการศึกษา และ เพศ ภาคการศึกษาที่ 1
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ ISCED ระดับการศึกษา และ เพศ ภาคการศึกษาที่ 2
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2
การเงิน
ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย รายงานเผยแพร่ 6
ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย รายงานเผยแพร่ 7
ภาวะการมีงานทำ
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2555